kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

K menšímu plošnému výzkumu došlo nejprve ve vnitřní ploše na svahu s jižní expozicí v roce 1965 pod vedením A. Knora.

Další etapa probíhala v letech 1969-1973 pod vedením P. Drdy. Sondáž byla vedena v místech nálezů F. Proška a přes terénní hranu s předpokládaným průběhem fortifikace. Byly zachyceny doklady stavby časně laténské fortifikace tvořící vnější obrannou linii hradiště, která prošla dvěma stavebními fázemi. Za hradbou byly zachyceny pozůstatky povrchového domu se sedlovou střechou. Dalším doloženým stavebním obdobím je až pozdní latén, kdy zde byla postavena řada menších domků částečně zapuštěných pod povrch. Část z nich zanikla jiné byly několikrát přestavěny. V jejich interiérech byla zachycena ohniště a části vnitřní výbavy, především keramiky. Nově bylo v těchto místech vybudováno opevnění zcela svou konstrukcí odlišné od časně laténského. Jeho část byla postavena na starší destrukci a po čase se zhroutila ze svahu. Celá situace se zřícením části hradby se v průběhu první poloviny prvního století zopakovala ještě dvakrát. Zachována zůstala jen hradební rampa na níž stál dům. K jeho vybavení vedle malované keramiky patřilo množství běžného kuchyňského keramického zboží, železné domácí náčiní a brousky. Do zařízení patřily předměty určené ke spřádání a také závaží ke tkalcovskému stavu. K usedlostí patřilo také několik menších objektů.

 

Literatura:

www.archeologickyatlas.cz
Čižmář, M 1989: Pozdně laténské osídlení předhradí Závisti, Památky archeologické 80, 59-122.
Drda, P. - Rybová, A. 1992: L´oppidum de Závist: construction de la porte principale (D) et sa chronologie, Památky archeologické 83, 309 - 349.
Drda, P. - Rybová, A. 1993: Oppidum Závist - Tore und Wege in seiner Geschichte, Památky archeologické 84, 49-68.
Jansová, L. 1983: O počátcích laténské fortifikace v Čechách, Studie AÚ ČSAV v Brně 11, 1.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1984: Opevnění pozdně halštatského a časně laténského hradiště Závist, Památky archeologické 75,331- 444.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1990: Oppidum Závist - Prostor brány A v předsunutém šíjovém opevnění, Památky archeologické 81, 308 - 433.