kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Chronologicky řazené významné události v keltském světě:

Období před naším letopočtem:

8.-6. století: V severní střední Evropě vzkvétá halštatská kultura starší doby železné
500: Úpadek halštatských knížectví a rozmach laténských kultur doby železné. Řecký autor Ephoros se poprvé zmiňuje o „Keltoi ".

LT A - Latén A, časově období 480 – 390 př. n. l. používaný název časný latén
400: Zaniká časně laténská civilizace a začíná keltská invaze
400: Začátek „keltské migrace". Bójové, Cenomanové, Lingonové a Senonové se usazují v Pádské nížině a na pobřeží Jadranu. Další keltsky hovořící kmeny postupují na jihovýchod údolím Dunaje. Vliv Etrusků v severní Itálii slábne.

396: dobytí etruského města Melpum kmeny InsubrovéBójové a Senonové
391:
útok na etruské město Clusium

LT B - Latén B, časově období 390 – 260(250) př. n. l. používaný název starý latén
390 nebo 387
: Keltové drancují Řím pod Brennovým vedením
359/358: vítězství Keltů v bitvě nad Autariatmi
335 a 323: Alexandr Veliký přijímá keltské poselstvo (Keltové z Jadranu) na Balkáně a v Babylónu.
310: vítězství makenodnského Kassandra nad Kelty na území Staré Planiny

281: keltský útok na Tráky pod vedením Kambaulesa
279
: Keltové pronikají do Makedonie. Vítězství nad Řeky u Thermopyl. Keltové postupují dále, aby vydrancovali svatyni v Delfách, ale jsou poraženi.
278: Keltští Tektoságové, Trokmiové a Tolistobójové vstupují do Malé Asie, vzniká Galatie.
278: založení království Tylis
277: Kelti jsou poraženi u Lýsimachie a přestávají ohrožovat Řecko
277: keltští žoldnéři bojují ve službách makendonského krále Antigona Gonata proti Pyrrhovi
275: Keltští Galatové poraženi Seleukovcem Antiochem I.
265: vzpoura keltských žoldnéřů v Megare

250: starší doba laténská Lt B 2 / střední doba laténská Lt C 1
LT C - Latén C, časově období 260 – 110 př. n. l. používaný název střední (LT C1) a mladý (LT C2) latén

240: Galatové poraženi Attalem z Pergamonu
225: Keltové porazili Římany v bitvě u Faesulae ext link 15, Keltové poraženi Římany u Telamonu ext link 15. Slábnutí keltského vlivu v severní Itálii vede ke vzniku římské provincie Gallia Cisalpina.
222: Bitva o Clastidium ext link 15 - bitva mezi kmenem Insubres ext link 15 a Římany
218-202
: Druhá Punská válka. Keltiberští a galští žoldnéři sehráli významnou roli ve vítězství Kartaginců nad Římany.

197-179 a 154-133: Řím se snaží o podrobení keltiberských kmenů na Pyrenejském poloostrově.
190 až 181 postaven Pergamonský oltář ext link 15
175: v Čechách vznikají první oppida
133: Odpor Keltiberů zlomen při obléhání Numantie.
125: Řím intervenuje ve prospěch Massalie (Marseille) proti galským Salyům ext link 15. Začátek římského vojenského vpádu do Galie.
124- 121: Římané porážejí Salye ext link 15, Alobrogy ext link 15 a Arverny ext link 15. Založení římského vojenského tábora Aquae Sixtiae (Aix-en-Provence).
120: na Jutském poloostrově se dávají do pohybu kmeny germánských kmenů Kimbrové a Teutonové, jsou odraženi Bóji, zřejmě na území Čech
118: Vznik římské provincie Gallia Transalpina.
112-101: Směsice keltských a germánských národů ze severní Evropy, Cimbrové a Teutonové, migrují skrze Galii. Dosáhli několika vítězství nad Římany, aby byli nakonec poraženi Mariem  u Aquae Sixtiae v roce 102 a Vercellae v roce 101.
107: bitva u Agenu ext link 15

LT D - Latén D, časově období 110 – 9/6 př. n. l. používaný název pozdní latén

88-66: Galatové bojují jako spojenci Říma ve válce proti Mithridatovi IV. Pontskému.
64: Galatie se stává vazalským státem Říma. Deiotaros z kmene Tolistobójú se pod patronátem Pompeiovým stává vi'.tdcem Galati'.t.
63: mezi keltskými kmeny
60
: Keltští Bójové v Čechách poraženi dáckými kmeny od dolního toku Dunaje.
60: část Bójů odchází z Čech v několika vystěhovaleckých vlnách - herkynští Bójové se dostávají do Panonie a Norika
58: Bójové se připojují k Helveciům ext link 15, kteří se snaží získat nová území v Galiii
58: bitva u Bibracte ext link 15
58-51
: Caesarovo vojenské tažení končí úplným podrobením Galie.
57-56:
56
: porážka kmene Venetů ext link 15 v námořní bitvě u Bretaně, bitva o Morbihan ext link 15
55 a 54: Násilné průzkumné výpady Caesarových vojsk do jihovýchodní Británie.
52: Obléhání Alesie. Kapitulace Vercingetoriga.
50: vzmáhá se moc Dáků vedených Burebistou, dobývají Panonii, kde porazili Bóje a jejich panství sahá až k řece Moravě
41/42: porážce Taurisků a Bójů od Dáků vedených Burebistou
50 - 30: zaniká keltská civilizace v Čechách a na Moravě, příčiny a přesnější datování není známo
30 - 10: prvotní germánské osídlení území Čech Germány
21: Sacrovirova vzpoura v Galii.

Období našeho letopočtu:

9 - 6: do Čech přišla z Pomohaní část germánského kmene Markomanů pod vedením krále Marobuda
43
: Invaze Římanů do jižní Británie. Britský odpor vede Caratacus, který je v roce 52 zrazen Cartimanduou, královnou Briganti.
60: Povstání královny Boudiccy.
70: Podrobení severní Británie Římany
84: Agricola poráží Kaledoňany v bitvě u Mons Graupius
86-87: Římané se stahují z jižní Kaledonie
122: Hadrián přijíždí do Británie
122-138: výstavba Hadriánovy zdi a pevností
166-180: Markomanské války

Zdroje dat antičtí autoři:

řečtí: Appianos, Arrianos, Aténaios, Kallimachos, Diodóros, Dionýsios, Memnón, Strabón, Pausanias, Poseidónios, Teopompos, Gnaeus Pompeius Trogus
římští: Caesar, Fenestella, Plínius Starší, Sisenna, Seneca, Titus Lívius
makedónský: Polyainos