kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Cílem dlouhodobého výzkumu realizovaného L. Jansovou v letech 1965-1972 bylo rozpoznat systém opevnění brány.

Ta tvořila hlavní vstup do oppida a zároveň systém osídlení nebo uspořádání ploch bezprostředně na opevnění navazující jak před vnější, tak za jeho vnitřní stranou. Vedoucí výzkumu měla s takovými prostorami bohaté zkušenosti, získané při dlouholetém výzkumu bran a vnitřní plochy oppida Hrazany. Na vnějším svahu před příkopem byly vybudovány terasovité podezdívky na nichž stály domy. V části zkoumaného příkopu byly prozkoumány dvě cisterny naplňované dešťovou vodou a vodou z puklinových pramínků. Ve svahu před opevněním se podařilo prozkoumat objekt spojený s mincovní výrobou. Za vnitřní stranou opevnění byl zachycen obdobný objekt a také další řada staveb za vnitřní stranou brány plnila funkci výrobní. Mezi nimi byl objekt v němž byla kovářská dílna z níž se podařilo zdvihnout části jejího vybavení. Nejvýznamnější poznatky však přinesl výzkum brány, jejich křídel a navazujícího fortifikačního pásma. Celkem bylo prozkoumáno 2 660 m2.

 

 

Literatura:

www.archeologickyatlas.cz
Čižmář, M 1989: Pozdně laténské osídlení předhradí Závisti, Památky archeologické 80, 59-122.
Drda, P. - Rybová, A. 1992: L´oppidum de Závist: construction de la porte principale (D) et sa chronologie, Památky archeologické 83, 309 - 349.
Drda, P. - Rybová, A. 1993: Oppidum Závist - Tore und Wege in seiner Geschichte, Památky archeologické 84, 49-68.
Jansová, L. 1983: O počátcích laténské fortifikace v Čechách, Studie AÚ ČSAV v Brně 11, 1.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1984: Opevnění pozdně halštatského a časně laténského hradiště Závist, Památky archeologické 75,331- 444.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1990: Oppidum Závist - Prostor brány A v předsunutém šíjovém opevnění, Památky archeologické 81, 308 - 433. 
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy, Academia